Sidebar

Среща между представители на КНСБ и Карина АД

На 04.10.2016г в гр. Карнобат, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение и среща в предприятие Карина АД.

На срещата от страна на ръководството присъстваха изпълнителният и финансовия директор на предприятието, представители на основната синдикалната организация в предприятието както и представители на синдиката от браншовата синдикална организация.

На срещата двете страни обсъдиха политиката на развитие на бранша, добрите практики в отрасловата и икономическа специфика, които биха могли да бъде приложени и за производствената верига на предприятието.

Обсъдиха се и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори