Sidebar

Среща между представители на КНСБ и Промет Стиил АД

На 05.10.2016 г. в гр. Бургас, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие Промет Стиил АД.

На срещата от страна на ръководството присъстваха изпълнителният директор на предприятието, ръководителят на отдел човешки ресурси и представители на основната синдикалната организация в предприятието .

На срещата двете страни обсъдиха особеностите при реализация на доставките към подизпълнители и към национални и чуждестранни пазари, добрите производствени практики в предприятието като етичен кодекс, правила, стандарти и др.

Обсъдиха се и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори