Sidebar

Среща между представители на КНСБ и “Булярд - Корабостроителна Индустрия” АД

На 05.10.2016г, в гр. Варна, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие “Булярд - Корабостроителна Индустрия” АД

На срещата от страна на ръководството присъстваха изпълнителният директор на предприятието, ръководителят на сектор производство.  Присъстваха и представители на основната синдикалната организация в предприятието както и представител на Регионалния съвет на КНСБ в регион Варна.

На срещата двете страни обсъдиха как компанията прилага законова и под-законова нормативна рамка, необходима за работа по стандарти в съответствие с европейското законодателство, необходимо за работа в бранша и като фирма от верига на производствена верига.

Обсъдиха се и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори