Sidebar

Начало

Настоящият проект се реализира в изпълнение на чл. 6 от Регламент 1304/2013 г. и представлява съвместни действия на социалните партньори (синдикати и работодателски организации) и държавата в лицето на Министерство на труда и социалната политика. Целта на проекта е да се подобрят условията на труд и повиши качеството на работните места в малките  и средни предприятия-част от производствените вериги и веригите на стойността на многонационалните компании и други големи фирми,  чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти и добри практики в МСП.

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности: определяне целеви поделения на МНК и големи предприятия, които имат съществено значение за българската икономика; определяне на МСП, част от производствените вериги и веригите на стойността на целевите поделения на МНК и другите големи предприятия; набиране на информация за икономическото състояние и трудовите отношения в целевите МСП  и дефиниране на проблемите в областта на трудовите, социални и екологични стандарти в тях и техните потребности от консултации и помощ за пренасяне на стандартите и добрите практики от МНК и големите фирми; разработване на информационни и учебни материали, предназначени да запознаят работниците и служителите и работодателите/мениджърите в МСП с международните, европейски и национални стандарти и добри практики в областта на трудовите отношения, социалната и екологична защита, представителството на наемните работници, както и с тяхното прилагане  в МНК  и големите фирми в България; съвместно провеждане от партньорите по проекта (КНСБ, КРИБ и БСК) на консултации по  икономически, социални, екологични, трудово-правни и други въпроси и на кампании в МСП-част от производствените вериги и вериги на стойността на МНК и големите български фирми; оценка на въздействието на проведените консултации и кампании.