Sidebar

Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании

На 19 май 2016 г. в гр. София, хотел „Балкан” се проведе Национална конференция на тема: “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.Основната цел на форума беше да разгледа в глобален и национален контекст проблема за прилагане и спазване на националните и международни стандарти и правни норми в предприятията от  производствените вериги на многонационалните компании (МНК) и големи национални предприятия.

Участие в националната конференцията взеха Зорница Русинова – министър на труда и социалната политика, Владислав Горанов – министър на финансите, ръководството на КНСБ,  Кирил Домусчиев – председател на КРИБ, Камен Колев – зам.-председател на БСК, Румяна Михайлова – директор на ИА ГИТ, председатели и членове на ръководствата на браншови работодателски организации – членове на КРИБ и БСК, председатели и експерти от федерации, съюзи и синдикати на КНСБ, представители на министерства, мениджъри от поделения на МНК в България и на големи предприятия, социални партньори и други.

Форумът разгледа в глобален и национален контекст проблема за прилагане и спазване на националните и международни стандарти и правни норми в предприятията от  производствените вериги на многонационалните компании (МНК) и големи национални предприятия. Бяха обсъдени политики и инструменти за подобряване на условията на труд в малките и средни предприятия,  които са част от  производствените вериги /веригите на доставки на МНК, които имат филиали в България, на други многонационални компании и на големи български предприятия, в условия на активен социален диалог между представители на държавните институции и представители на работници и работодатели.

Бяха представени данни за световните тенденции в развитието на веригите на доставки и на условията на труд в предприятията, които са част от тях. Прогнозните  статистически данни за 2015 г. на Конференцията на ООН за търговия и развитие показват, че относителният дял на световната търговия, който зависи от международните производствени  вериги на многонационалните компании  е 80 на сто., а  според  данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и на  Световната търговска организация за същия период този процент е между 60 и 80 на сто. Голяма част от доставчиците и подизпълнителите са микро, малки и средни фирми, а често и самонаети и семейни предприятия, като значителна част от тях оперира в неформалната икономика или използва някои нейни практики.

Според прогнозните данни на МОТ за 2015 год. – изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров, един от всеки пети наемен работник в света е зает в предприятие от глобалните вериги за доставки, като броят на заетите в такива предприятия постоянно нараства. Глобалните вериги за доставки, от една страна, могат да създадат условия за генериране на заетост, особено за региони с висока безработица, да предложат заетост на жени, младежи, дългосрочно безработни и възрастни работници, на лица с увреждания, малцинства и имигранти  и други маргинализирани групи на пазара на труда. От друга страна,  в редица от тези предприятия, с цел постигане на минимална себестойност на разходите, както и поради ниските трудови стандарти в голяма част от приемащите страни, работодателите нарушават фундаментални права, използват  предимно нестандартни форми на заетост с ниска степен на закрила, предлагат  неблагоприятни условия на труд и крайно ниско заплащане.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че смъртта на повече от 1500 души при аварията в сградата Рана Плаца, Бангладеш на 24 април 2013 год., както и при  пожарите във фабрики в Пакистан и Бангладеш през 2012 год. провокира вниманието на световната общественост към ужасяващите условия на труд , които се прилагат в голяма част от предприятията от глобалните вериги за доставки. Според данни на Международната конфедерация на профсъюзите, 55 на сто от изследваните работници и граждани не вярват, че големи компании осигуряват достатъчно добри предварителни условия , така че предприятията от техните вериги за доставки да генерират качествена заетост и да гарантират достойния труд; само 20 на сто вярват че това е възможно. В много от предприятията от веригите за доставки на редица големи и международни компании работната седмица достига  60 ч., използва се детски труд, има регистрирани смъртни случаи по време на работа, заплащането е крайно ниско, има дискриминационни действия спрямо жените и малцинствата и насилие на работното място. Много от компаниите поддържат анти-синдикална политика, която освен в собствените  им поделения се разпростира и във веригите за доставки.

През последните 40 години международните институции са приели редица документи за регулиране дейността на МНК и големите фирми и техните вериги за доставки и за противодействие на „лошите практики” -Глобален договор (1999 г.) и Ръководни принципи за бизнеса и човешките права(2011) на ООН, Декларация за фундаменталните принципи и права на работното място (1998 г.) и Тристранна декларация за многонационалните компании(1977, ревизирана 2000 и 2006 г.) на МОТ, Ръководни принципи за многонационалните предприятия (1976, ревизирани 2000 и 2011 г.) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Зелена книга за корпоративна социална отговорност (2001 г.) на ЕС.  Важна роля имат и кодексите на поведение на компаниите, които се разпространяват от 1970-1980-те години и транснационалните споразумения между компаниите и международните и /или европейски синдикални структури, които имат по-широко приложение от началото на това хилядолетие.

През 2015 година правата на работниците от веригите  за доставки се коментират на срещите на високо равнище на Г-7 в Германия и на Г-20 в Турция. На предстоящата 105 сесия на Международната конференция по труда в Женева (юни 2016 г.)един от основните доклади е посветен на достойния труд в предприятията от глобалните вериги за доставки.

 На последвалата дискусия министри, работодатели и синдикални председатели обсъдиха политики и инструменти за подобряване на условията на труд в малките и средни предприятия,  които са част от  производствените вериги /веригите на доставки на  МНК, които имат филиали в България, на други многонационални компании и на големи български предприятия. В България има множество малки и средни предприятия, част от тях са доставчици, подизпълнители , дистрибутори и др. за МНК и техните поделения в България, както и за големи български фирми. В не малка част от тях има проблеми, свързани с  конкурентоспособността им, финансовото управление,  управлението на персонала, опазване на околната среда, взаимоотношенията с държавата. В част от предприятията има и проблеми на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. В предприятията от веригите за доставки, особено в малките и микро-предприятия има недостиг на информация, ресурси, недостатъчна квалификация на работниците.

В контекста на световните, европейски и национални измерения на труда в предприятията от глобалните вериги за доставки КНСБ инициира разработването на проекта - „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ , който да се осъществи съвместно с партньорите й КРИБ и БСК и чиято цел е да се подобрят условията на труд, да се  повиши качеството на работните места в малките  и средни предприятия - част от производствените вериги и веригите на стойността на многонационалните компании и други големи фирми,  чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти в МСП.

Проектът предвижда проучване на състоянието на условията на труд в предприятията от вериги за доставки на 100 поделения на МНК и големи български фирми и действия за пренасяне на добри практики на големите компании в техните доставчици, подизпълнители и други свързани с тях малки и средни предприятия.Предвиждат се информационни и консултативни мероприятия  и обучения за наемните работници и работодателите от малките и средни фирми, основно в областта на добрите стандарти и практики в икономическото и финансово управление, управлението на човешките ресурси, трудовото право, социалната закрила, спазването на фундаменталните права на работниците, опазването на околната среда и др.Очаква се в резултат на действията по проекта и насърчаването на активен социален диалог да бъде подобрено спазването  на националните, европейски и международни стандарти, условията на труд и управлението в 400 малки и средни предприятия, които са част от вериги за доставки на МНК и големи български фирми.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори