Sidebar

Среща между представители на КНСБ и „Сумитомо Електрик Борнетце”

Поредна среща по проекта на КНСБ „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ бе проведена в -„Сумитомо Електрик Борнетце” – Карнобат.

Екипът на КНСБ, воден от президента Пламен Димитров се срещна с Гюлай Татлъдил – Управител, Десислава Янева - Мениджър отдел „УЧР, Веселин Колев и Деян Сребрев – юрисконсулти, Антон Велчев - гл.счетоводител, Юлий Григоров - ст.специалист вътрешни комуникации и зам. председател на Европейски работнически съвет и Метин Ибрахим Исмаил - председател на СО на КНСБ в поделението.

Преди началото на срещата представителите на КНСБ разгледаха производствените помещения и се срещнаха с работници, служители и специалисти в компанията.

Проектът бе представен от Пламен Димитров.В дискусията стана ясно, че в компанията са налице неформални правила и изисквания към доставчиците.Те са синхронизирани с най-добрите стандарти на ЕС и добрите бизнес практики в Япония, а също и с националната правна уредба

Представителите на поделението със загриженост повдигнаха въпроса относно заболеваемостта, трудовия травматизъм и опазване на здравето на работната сила, за професионалната квалификация на кадрите.Пл.Димитров сподели, че за съжаление няма ефективни съвместни действия между нас и работодателите по отношения статута и бъдещето на ЦПО и квалификацията на работната сила. Доходите на работната сила са приоритет, заедно с образованието и квалификацията – на фона на „отворения” европейски пазар и действия за задържане на младите хора в България.

Проектът на КНСБ беше оценен като добра възможност за компанията от управителя на поделението в България - Гюлай Татлъдил . Тя сподели, че е впечатлена от целите и амбициите на партньорите по проекта. Развитието на бизнеса и мотивацията за работа на персонала е ново поле за работа и предизвикателство пред мениджмънта на компанията, именно за това проектът на КНСБ би бил полезен в тази насока.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори