Sidebar

Среща между представители на КНСБ и КРЗ Одесос АД

Днес 05.10.2016 в гр. Варна, в рамките на проект № BG05M9OP001-1.012 “Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, се проведе посещение в предприятие КРЗ Одесос АД.

На срещата от страна на ръководството присъстваха изпълнителният директор на предприятието и директорът по техническите въпроси.  Присъстваха и представители на основната синдикалната организация в предприятието както и представител на Регионалния съвет на КНСБ в регион Варна.

На срещата двете страни обсъдиха прилаганите в предприятието трудово – правни норми с основни конвенции на МОТ и стандарти на Европейската социална харта. Обсъдени бяха и възможностите за прилагането към производствените вериги добрите практики по разширяване на смисъла при спазването на Хартата за основни права на ЕС и българското законодателство

Обсъдиха се и възможностите за бъдещо сътрудничество между както между двете страни, така и възможностите за прилагане на добрите практики на предприятието от доставчиците и под-изпълнителите му.


№: BG05M9OP001-1.012-0001

Вход за потребители

Партньори