Sidebar

Дейности

• Осъществяване на проучване на проблемите на производствените вериги на 100 МНК и големи предприятия в България-видове доставчици и подизпълнители, добрите практики-какви са, как се пренасят към МСП ;

• Разработване на методика за критерии за спазване на основни стандарти в МСП и апробирането й в малки и средни предприятия, които са част от производствените вериги на МНК и на големи национални предприятия;

• Разработване на интерактивни информационни и обучителни пакети от материали, насочени към работодателите, мениджърите и работниците;

• Провеждане на консултации по 5-те тематичните пакети в 400 МСП, които са част от производствените вериги на избраните 100 поделения на МНК и големи национални предприятия, в т.ч.:

    - провеждане на регионални семинари за консултации и обучения на мениджъри и работници от избраните 400 МСП;

   - провеждане на допълнителни он-лайн консултации или/и консултации на място.

• Провеждане на он-лайн обучения на работници и мениджъри в избраните МСП от производствените вериги на МНК и големите български фирми

• Проучване и систематизиране на добри практики на колективно договаряне, и на информиране и на консултиране, в МСП, които не попадат в основната група бенефициенти;

• Създаване/надграждане на Интернет-базирана многомодулна платформа, с информация за:

   - мултинационални компании и големи български компании (МНК и ГБК);

   - малки и средни предприятия (МСП)

• Провеждане на кампании по проекта , в т.ч. регионални и браншови дискусионни форуми с работодатели, мениджъри и работници от МСП.

• Оценка на въздействието на проведените консултации и кампании.

• Изграждане система за мониторинг на прилагане на националните, европейски и международни стандарти и правни норми в предприятията – част от производствените вериги на МНК и големи български фирми.

• Подготовка на предложения за промени в нормативната база и подзаконови актове в областта на трудовото, социално, стопанско и екологично законодателство, засягащо малките и средни предприятия.