Sidebar

Мотиви и предпоставки

В България има множество малки и средни предприятия, част от тях са доставчици, подизпълнители , дистрибутори и др. за МНК и техните поделения в България, както и за големи български фирми.

В не малка част от тях има проблеми, свързани с  конкурентоспособността им, финансовото управление,  управлението на персонала, опазване на околната среда, взаимоотношенията с държавата. В част от предприятията има и проблеми на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. В предприятията от веригите за доставки, особено в малките и микропредприятия има недостиг на информация, ресурси, недостатъчна квалификация на работниците.

КНСБ, нейните основни членове в сътрудничество с КРИБ и БСК и техните браншови структури и компаниите-техни членове могат  да съдействат на работниците, работодателите и мениджърите на МСП от веригите за доставки за подобряване на техните знания и умения, основно чрез пренасяне на опит и практики на техните възложители – МНК, техните поделения в България и големите български компании, които членуват в браншовите организации на БСК и КРИБ или директно в някоя от двете работодателски организации

Проектът е в контекста на политиките и инициативите на МОТ , ООН и ОИСР за подобряване на трудовите права и условията на труд в предприятията от глобалните вериги за доставки, както и в унисон с политиките на ЕС за насърчаване на малките предприятия и развитие на политики на корпоративна социална отговорност.