Sidebar

Цели и целеви групи

Основна цел:

Да се подобрят условията на труд, да се повиши качеството на работните места в малките и средни предприятия - част от производствените вериги и веригите на стойността на многонационалните компании и други големи фирми, чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти в МСП.

Други цели:

• Подобряване на информираността и знанията на работодателите, мениджърите и наемните работници и техните представители в МСП - част от производствените вериги на МНК и големи предприятия, в областта на икономически, социални, трудово-правни, екологични и други въпроси;

• Подобряване осъществяването на българските, международни и европейски трудови и социални, финансови, екологични и други стандарти в МСП;

• Проучване и обмен на добри практики и опит в областта на икономическото и финансово управление, екологичната защита, трудовите отношения, социалните политики в МСП и тяхното разпространение;

• Насърчаване на сътрудничеството и координацията между социалните партньори за решаване на икономически, трудови и социални проблеми на МСП;

• Набиране информация като основа за разработване на предложения за промени и допълнения в националното законодателство, засягащо МСП.

 

Целеви групи и бенефициенти

• Работодатели, мениджъри и наемни работници от МСП, част от производствената верига на МНК и големи предприятия.

• Работодатели, мениджъри, наемни работници и техните представители в поделения на МНК и големи фирми

• Социални партньори –работодателски и синдикални структури в съответните отрасли /браншове и региони